REGLEMENT

Reglement for Carljohansværn Vinselskab

Reglement godkjent 1863, med endringer og tillegg 1864, 1883, 1904, 1966, 1981, 1992, 1996,

1997, 2004 og 2014


§1. Foreningens navn er Carljohansværn Vinselskab

§2. Foreningen har sitt faste tilhold i Sjømilitære Samfunds lokaler på Karljohansvern i

Horten. Styret kan arrangere møter annet sted.

§3. Foreningens formål er å fremme vinkunnskap og bidra til forståelse for vin og mat i

en hyggelig og sosial atmosfære.

§4. Styret tar opp nye medlemmer etter forslag fra foreningens medlemmer, eller på

direkte forespørsel til styret fra interesserte personer, dersom det er ledig plass. Antall

faste medlemmer skal ikke overstige 55 i tillegg til æresmedlemmer.

§5. Restauratør ved Sjømilitære Samfund inviteres til å delta i vinselskabets møter og

arrangement.

§6. Styret eller vinselskabets medlemmer kan invitere gjester til de enkelte møter. Det

forutsettes da at gjestene blir påmeldt til hvert enkelt møte samtidig med vanlig

registrering av vinselskabets medlemmer.

§7. Vinselskabet ledes av et styre på minst tre medlemmer. Årsmøtet velger styre,

revisor, valgkomite og evt. kjellermester. Styrets leder tituleres president og velges

særskilt. For øvrig konstituerer styret seg selv. Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet

på president, nye styremedlemmer, revisor og evt. kjellermester. Styret fremmer forslag

på valgkomite. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år. President, revisor og

valgkomite blir valgt hvert år.

§8. Årsmøtet velger kjellermester etter innstilling fra valgkomiteen. Kjellermester har

møte-og talerett i styret. Kjellermester er ansvarlig for foreningens lager av egne viner.

Kjellermesterfunksjonen vedvarer inntil et årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen

velger ny kjellermester. Kjellermesters oppgaver er fastlagt i egen instruks.

§9. Årsmøtet skal behandle valg, årsberetning og regnskap, og fastsette kontingent.

Årsmøtet skal behandle eventuelle forslag til endring av reglement og andres saker som

styret ønsker behandlet, eller som ett eller flere medlemmer fremmer. Forslag som skal

behandles av årsmøtet, skal sendes styret innen en måned før årsmøtet. Forslag skal

sendes ut til medlemmene sammen med årsmøtepapirene. Med unntak av endring av

reglement

- som krever tre fjerdedels flertall - avgjøres saker med vanlig flertall.

§10. Medlemmer betaler en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Æresmedlemmer og

inviterte gjester nevnt i § 5 betaler ikke kontingent. I prinsippet skal kontingenten dekke

ordinære utgifter ved hvert møte. Styret bestemmer hvor meget som skal betales av

medlemmer og gjester ved hvert enkelt møte eller arrangement.

§11. Intet medlem kan ved opphør av medlemskap påberope seg eiendomsrett til

vinselskabets kjeller eller noen form for rettigheter til vinselskabets fonds.

§12. Foreningen opptar kun ordinære betalende medlemmer. Det utnevnes ikke nye

æresmedlemmer.