HISTORIEN

Carljohansværn Vinselskab  - Stiftet 4.12.1863

Sjømilitære Samfund
Sjømilitære Samfund

Carljohansværn Vinselskab er i dag trolig en ganske vanlig, middelsstor, norsk vinklubb. Vi har 55 medlemmer, det høyeste medlemstallet vi etter vedtektene kan ha. Og møtene holdes nå som før på Sjømilitære Samfunds lokaler, Karljohansvern, Horten.

Vi har 6 faste møtekvelder i året med foredrag og vinsmaking, og et lite, enkelt måltid som "ettersmak". Det møter vanligvis drøyt 40 medlemmer på møtene. Vi har videre nå 5 studie-/fordypningsgrupper i arbeid. Disse møtes privat utenom vinsmakingskveldene. Drøyt 60% av medlemmene er således p.t. aktive i en eller annen vinstudiegruppe.

Vinselskapet har også sin egen lille vinkjeller. Det gjøres årlige innkjøp for å dekke det vi tar ut, og beholdningen holdes på rundt 200 flasker.

Vi arrangerer dessuten årlige vinturer for våre medlemmer, og har besøkt kjente europeiske vindistrikt som f.eks. Bordeaux, Toscana, Mosel, Douro og Veneto. Disse turene er svært populære og gir både god vinkunnskap og forsterker et godt sosialt klubbmiljø. Det skal ikke legges skjul på at vårt krav på å være norges eldste vinklubb, nok har gitt oss innpass på vingårder der det ellers ikke er noen selvfølge å få komme inn.

Reglementet er endret fra stiftelsen og fram til i dag, noen vil kanskje si bare 9 ganger. Men enda bærer vi med glede og heder med oss enkelte minner fra start og unionstid i selskapets vanlige liv: Årsmøtemiddagen starter alltid med Hans Majestet Kongens skål, og ingen avslutning uten en Oscars- sup . Det siste krever en forklaring. Den første tiden i selskapets historie var prins Oscar, den senere Kong Oscar II, et ivrig og festglad medlem av selskapet, og skåltalen som har fått navnet Oscarssupen knytter seg til prins Oscars glede over å ta et siste glass god vin i en stille stund etter festlighetenes avslutning, gjerne med en god historie.

Slik oppstod Oscarssupen, og tradisjonen er tatt vare på i vår klubb gjennom mer enn 150 år.

Oscar II
Oscar II

Kongetroskap har i det hele vært et kjennetegn ved vårt vinselskap.. Helt fram til 1997 sto det i reglementet at Den kongelige familie var adgangsberettiget til selskapets arrangementer, og fram til samme reglementsrevisjon at: "Det tilligger et av de aktive æresmedlemmer å foreslå den årlige vinjulegave til Hans Majestet Kongen. Denne overrekkes i forbindelse med Stiftelsesmiddagen til Sjømili- tære Samfund." Dette punkt i reglementet er da også oppfylt helt fram mot seneste århundreskifte.

Et annet tegn på unionstid og vår historiske forankring finner vi i selskapets gamle våpenskjold - et anker med vinløv som ankerkjetting under en stilisert krone. Ankeret "stammer fra" seilfregatten Desideria, navngitt etter Dronning Desideria, Kong Carl Johans gemalinne. Våpenskjoldet brukes i dag aktivt på både vinselskapets brevark, hjemmeside, vinkuvertbrikker, osv.

Om selve stiftelsen bør det kanskje nevnes at av de 26 personer som undertegnet innbydelsen til stiftelsen, var det en tilnærmet lik blanding sjøoffiserer og borgere av Horten by. Og litt spesielt ut fra tiden var det kanskje at kvinner og menn var likestilt helt fra start. Carljohansværns Clubselskab som det den gang het, hadde i sine første vedtekter at "damer med egen husstand" kunne opptas som faste medlemmer. Selskapet er trolig det første eksempel på samarbeid mellom militære og sivile i Horten.

Ved starten var nok ønske om store middager og selskapelighet vel så dominerende som selve vinen. Typisk er det kanskje at selskapets første riktig store arrangement, var et ball 4.november 1864 som 50årsfeiring av unionsinngåelsen med Sverige. Etter hvert ble imidlertid vinen tydeligere som samlingsgrunnlag, noe også navneendringene viser. Gjennom en periode het det "Indre Horten Portvinselskab", før det via en tid som "Foreningen Vinselskabet" fikk sitt nåværende navn. (Les mer i vårt 150 års jubileums-skrift)